Förändringar i lägenhet

För större ombyggnationer krävs tillstånd ifrån föreningens styrelse.

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:
 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
 3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
 4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
 5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.
För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.
Bostadsrättshavaren svarar för att förse styrelsen med erforderligt underlag för sitt beslut.
Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. 
Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Dessutom gäller nedanstående:

Arbetstid

Vid arbete i egen lägenhet ska naturligtvis hänsyn tas till grannar. Det innebär att man både annonserar i entrén (med telefonnummer) och dessutom lägger en lapp i brevlådan hos de närmaste grannarna. Högljutt arbete får endast ske mellan 08.00 – 17.00 på vardagar och mellan 12.00 – 16.00 på lördagar. På söndagar får inget störande arbete ske.

Byggavfall med bigbagsäckar

Säckar får bara ställas på anvisad plats och under max en vecka. Om inte detta hanteras korrekt så kan föreningen ta bort och debitera bostadsinnehavaren för kostnaderna.

Badrumsrenovering

Se separat anslag under ”Fastighet & service”. Observera att badrumsrenoveringar ska anmälas till styrelsen innan renovering av badrum påbörjas.

Ventilation

Vid byte av spiskåpa för central ventilation är det viktigt att denna inte har en motor utan endast ett spjäll som öppnar och stänger. Det är absolut förbjudet att installera en spiskåpa med fläkt. Om felaktigt installerad fläkt upptäcks så ska det återställas till en tillåten modell på bostadsinnehavarens bekostnad.

Ombyggnader, renovering som berör ventilationen ska besiktigas av behörigt företag genom styrelsen. Om byggnaders om inte godkänns kommer återställas på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Värme

Ingrepp i värmesystemet kräver skriftligt tillstånd från styrelsen.

Kök

Ombyggnad av kök i form av ytskiktsrenovering kräver inget tillstånd.

Ska hela köket bytas ut och byggas om krävs tillstånd från styrelsen. För vatten och avlopp krävs ”Säker vatten”-installation av auktoriserat företag. Droppskydd ska placeras under diskmaskin, kyl och frys.

Stommar/ väggar

Väggar av betong får inte rivas, kapas eller ändras då dessa är bärande i konstruktionen för fastigheten.

Gipsväggar får rivas och flyttas utan tillstånd från styrelsen. Om väggar flyttas och rum kommer till eller öppnas upp så måste ventilationen byggas om för att passa den nya planlösningen enligt Plan och Bygglagen och uppfyller kraven enligt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Ytskiktsrenovering kräver inget tillstånd.

Sänkning av innertak och montering av gipstak med spottar eller liknande kräver inget tillstånd.

El

Installationer och förändringar ska följa elsäkerhetslagen och varje bostadsrättsinnehavare har ansvar för sin egen el.

Dokument

Innan renovering påbörjas ska följande dokument fyllas i och lämnas till styrelsen.