Stadgar

Stadgarna uppdaterades under våren 2023 och detta fastställdes vid årsstämman. De aktuella stadgarna finns att ladda ner här.