Om entréer via loftgångar

  1. Bostadsrättsinnehavare, eller hyresrättsinnehavare, som förfogar över en lägenhet med entré via loftgång har enskild nyttjanderätt till loftgångens balkongdel.
  2. En boende som innehar nyttjanderätt till lägenhet med entré via loftgång behöver föreningens skriftliga tillstånd för all form av tillbyggnad, ombyggnad och förändring av balkongdelen.
  3. Om lägenhetsinnehavaren har tillbyggt, ombyggt eller förändrat balkongdelen utan skriftligt tillstånd kan styrelsen besluta att boende blir skyldig att på egen bekostnad återställa till ursprungsskick.
  4. Boende ska ansöka till styrelsen innan tillbyggnad, ombyggnad eller annan förändring påbörjas. Ritning eller skiss ska medfölja ansökan. Om tillstånd lämnas av styrelsen sker detta under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren följer anvisningar. Följer bostadsrättsinnehavaren inte dessa kan föreningen riva all tillbyggnad eller ombyggnad på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.
  5. Balkongdelen ska hållas i ett städat skick:
  • Tillåtet är blommor upphängda in mot egen balkong.
  • Ingen permanent förvaring av cyklar, bildäck eller annat. Permanent förvaring ska ske i förråd.
  • Utrymningsvägar måste hållas fria!

OBS! Dessa regler gäller fr o m 1/2 2015. Om- och tillbyggnader gjorda före detta datum accepteras (under förutsättning att myndigheter inte har några invändningar).