Rapport från styrelsemöte

Styrelsen har varit lite långsam med att rapportera från varje styrelsemöte så här kommer en kort sammanfattande rapport om vad som hänt fr o m stämman i maj till idag den 9/11: Styrelsen har konstituerat sig (se Föreningen/Styrelsen), antagit policys för medlemskap och andrahandsuthyrning, bevakat föreningens ekonomi (bl a diskuterat hur föreningens cykelrum skulle kunna förbättras och nyttjas bättre), beslutat om ny lekstuga, undersökt intresset för elbilspool i Enskededalen (det var lågt intresse…), diskuterat gårdens utseende med mera. Dessutom har styrelsen beslutat att begränsa högljutt arbete i egen lägenhet till 08.00-17.00 på vardagar och 12.00-16 .00 på lördagar. Inget högljutt arbete på söndagar!

Årets fjärde styrelsemöte hölls den 13/4. Årsstämman förbereddes, bl a beslutades att boka en stor lokal på Quality hotel för att möjliggöra en fysisk stämma – med smittsäkra avstånd. Det beslutades att installera automatiska dörröppnare i alla portar, stopp för bokningar av träfflokalen på kvällstid förlängdes t o m 31/5 och dessutom att begränsa de tider som gäller för högljutt arbete i egen lägenhet till att ske endast mellan 08.00 – 17.00 på vardagar och mellan 12.00 – 16.00 på helger.

Det tredje styrelsemötet för året hölls den 9/3. Vid detta styrelsemöte avhandlades enbart de fasta punkterna om ekonomi och projektgenomgång.

Den 16/2 hölls årets andra styrelsemöte. Den kanske viktigaste och mest intressanta punkten var ekonomi; styrelsen hade tillräckligt underlag för att kunna besluta om en avgiftssänkning på 35% fr o m april 2021. I övrigt hanterades förberedelser inför stämman, den sedvanliga genomgången av pågående och kommande projekt samt inkomna ärenden från boende.

Den 19/1 möttes styrelsen och utöver de stående punkterna så beslutades bland annat att förlänga stoppet av kvällsbokningar i träfflokalen till och med den 31/3 och att renovera fem hissar under året.

Årets sista styrelsemöte hölls den 3/12 och behandlade till största delen de stående punkterna. Det beslutades bland annat att stänga träfflokalen för kvällsbokningar under pågående pandemi, likaså beslutades att byta ut häckarna runt lekplatsen till en häck med ätbara bär.

Den 3/11 hölls det tionde styrelsemötet för året. De stående punkterna om ekonomi, rapporter om pågående projekt, framförallt värmeprojektet, och olika boendefrågor diskuterades. Det beslutades att kompensera boende för höstens ”strul” med värmen med en avgiftsfri januari 2021 för borättsinnehavare och med 500 kronor i rabatt på hyran för hyresrättsinnehavare.

Det första ordinarie styrelsemötet efter stämman hölls den 1/10, ett konstituerande möte med val av styrelseposter hölls dagen efter stämman. Stämman följdes upp med genomgång av beslutade motioner som lades till i projektlistan. Ekonomi och räntefrågor diskuterades, policys för andrahandsuthyrning och medlemskap beslutades (bl a att inte tillåta lägenhetsförsäljning till juridisk person), beslut att anlita Stockholm Fastighet Renhållning AB för hämtning av grovsopor med mera. För övrigt diskuterades också behov av tydligare information, både i form av möten och mejlutskick.

Höstens första, och årets åttonde, styrelsemöte hölls den 18/8. Frågor som behandlades var ekonomi, projekt, lokal till årsstämman, hantering av grovsopor då Aktiv transport slutat samt inkomna frågor från boende.

Den 16/6 hölls årets sjunde styrelsemöte, bland annat informerades om att inplanerad stamspolning skjuts upp till hösten. För övrigt var det de stående punkterna som behandlades samt planering och förberedelser inför den uppskjutna årsstämman.

Det sjätte styrelsemötet hölls den 25/5 (istället för den uppskjutna årsstämman). Bland annat beslutades att åtgärda ”smitvägen” vid gymmet så inga bilar ska kunna ta sig in den vägen, likaså att fixa till torget bakom gymmet med nya häckar samt att måla planket runt parkeringsplatserna.

Den 27/4 hölls det femte styrelsemötet för året. Viruspandemins effekter på föreningen diskuterades, bland annat beslutades att skjuta upp stämman till hösten. För övrigt var det de vanliga frågorna som behandlades: ekonomi och pågående projekt.

Årets fjärde styrelsemöte hölls den 30/3 och, utöver de fasta punkterna om ekonomi och genomgång av olika projekt, fortsatte planering inför årsstämman med att diskutera förslag till svar på inkomna motioner. Det beslutades att anta en offert om att inrätta en fast grillplats på gården, det informerades om att en lägenhet sålts och det diskuterades ett antal punkter som kan hänföras till pågående virus-pandemi. Om utökad städning, om alternativ genomförande av årsstämman med mera.

Det tredje styrelsemötet hölls den 3/3 och fortsatte med ekonomiska frågor, projektgenomgång, fortsatta stämmoförberedelser samt beslut om stamspolning.

Den 5/2 hölls det andra styrelsemötet. Utöver de fasta punkterna om ekonomi och projektgenomgång så vidtog förberedelser inför årets stämma och togs beslut om ny utebelysning på gården. Utöver de fasta punkterna beslutades också att se över SBA (systematiskt brandskyddsarbete) samt att installera solpaneler och initiera stämmobeslutet från 2019 om gemensam el.

2020 års första styrelsemöte hölls den 7/1. Utöver de fasta punkterna om ekonomi och rapporter om pågående och planerade projekt så påbörjades planering och förberedelse av stämman den 27/5. Det beslutades också att rusta upp träfflokalen, både om renovering av köket och om genomgång och översyn av det elektriska. Träfflokalen kommer således inte att vara bokningsbar under februari.

Årets sista styrelsemöte hölls den 16/12. Budget fastställdes och beslutades  att anta offerter, bland annat för renovering av träfflokalen. Diskuterades även störningar och inbrytningsförsök i källare och kulvertar. Fler övervakningskameror är nu uppsatta.

Det nionde styrelsemötet för året hölls den 20/11 och behandlade ekonomi inklusive budget, olika projekt – framförallt diskussioner kring gårdsbelysningen – samt om de störningar som uppmärksammats i fastighetens källare och kulvertar. Polisen är underrättad och fler övervakningskameror kommer att sättas upp.

Den 14/10 hölls årets åttonde styrelsemöte. Pågående projekt, framförallt gällande värme och ventilation, gicks igenom. Beslutades om att installera fler övervakningskameror och rapporterades från möten med andra fastighetsägare i Enskededalen. Vid möte med andra bostadsrättsföreningar utbyttes erfarenheter om renoveringar, underhåll och investeringar Från Fastighetsägarmöte med Svenska Bostäder informerade bland annat polisen om flera ungdomsrån i området. Styrelsen har initierat arbete med att förbättra belysningen av gården och inväntar förslag och offerter från flera företag.

Den 17/9 hölls ett styrelsemöte som, utöver de återkommande punkterna om ekonomi och projekt, dels följde upp de beslut som fattades på stämman, dels ägnade tid åt att diskutera ventilationsfrågor.

Höstens första styrelsemöte hölls den 14/8 och noterade bland annat nya medlemmar, ekonomisk status samt en genomgång av projekt, både avslutade, pågående och kommande. Kalendariet uppdaterades med Dalendagen, hämtning av grovsopor samt styrelsens egna möten.

Den av stämman valda styrelsen (återval av samtliga ledamöter) hade sitt första möte den 12/6, endast två punkter på dagordningen. För det första konstituerade sig styrelsen: Ordförande Madelaine Possman, kassör Eduard Dyachuk och sekreterare Peter Klintebäck och övriga, d v s Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg och Ana Stolica således ledamöter. Den andra punkten handlade om att bestämma datum för höstens första styrelsemöte.

Det sista styrelsemötet före årsstämman hölls den 6/5 och behandlade både ekonomi och avstämning inför stämman. Styrelsen beslutade att anta en offert om kameraövervakning och fattade också en del beslut av mindre omfattning. Det konstaterades också att det är fortsatta problem med att personer placerar ut grovsopor flera dagar i förväg.

Det fjärde styrelsemötet för året hölls den 10/4. Nya medlemmar noterades, ekonomin och olika projekt gicks igenom. Det beslutades bland annat att teckna avtal om möjlig fastighetsutveckling och att ta bort de trasiga betongsofforna utanför fastigheten, mellan Dalgränd 4 och 6. Rapporterades också från ett möte med alla fastighetsägare i Enskededalen att det är lugnt i området.

Vid årets tredje styrelsemöte den 13/3 behandlades såväl ekonomiska som  ventilations-, belysnings- och underhållsfrågor. Dessutom behandlades inkomna motioner till föreningens årsstämma.

Den 13/2 hölls årets andra styrelsemöte. Styrelsen beslutade om byte av armatur i trapphusen och om hantering av byggsopor. Informerades också om pågående projekt, om kameraövervakning, att uppdatering av porttelefonen var klar och om byte av tvättmaskin.

2019 års första styrelsemöte hölls den 15/1. Utöver punkterna om ekonomi och projekt så påbörjades arbetet med att ta fram dokument till årsstämman. Det beslutades att ta in offerter på hissrenovering och armaturbyte. Beslutades också att boende vid beställning av extrabrickor betalar 180 kronor för dessa och att borttappade brickor ersätts utan kostnad (den borttappade brickan spärras). För övrigt diskuterades föreningens hyreslägenheter, välkomst-/informationsbrev, ComHem och sophantering.

Årets sista styrelsemöte hölls den 11/12 och vid det mötet behandlades som vanligt ekonomi och projekt. Olika frågor rörande ventilation togs upp, renovering av föreningens hissar planerades.

Den 7/11 hölls årets tionde styrelsemöte. Ekonomin gicks igenom, budget för 2019 antogs och eftersom årets ekonomi varit god så beslutades om en avgiftsfri månad (januari 2019). Beslutades också att överlåta åt föreningens ekonomiska förvaltare att sköta hyresförhandlingar. Projekt, framtidsplaner och offerter diskuterades, bland annat om postboxar, cykelförråd, utvecklingsmöjligheter och säkerhetsfrågor.

Det nionde styrelsemötet, den 10/10, behandlade ekonomi samt gick igenom pågående och planerade projekt. Inkomna offerter gicks igenom, det rapporterades från möte med alla fastighetsägare i Enskededalen, där informerade polisen om att det för nuvarande är relativt lugnt i området. Diskuterades övervakningskamera i fastighetens förrådsutrymmen och planerades ett informationsmöte i december.

Vid det åttonde styrelsemötet, den 3/9, hanterades till största delen löpande ärenden såsom notering av nya medlemmar, genomgång av ekonomin och pågående projekt. Dessutom planerades olika arbetsmöten in.

Årets sjunde styrelsemöte hölls den 14/8 och ägnades åt ekonomi, projektgenomgång samt uppföljning av årsstämman. Dessutom beslutades om policy gällande medlemskap och andrahandsuthyrning samt om GDPR.

Vid det första styrelsemötet med den nytillträdda styrelsen den 20/6 hanterades framförallt ekonomiska frågor samt frågor gällande gården och utemiljön.

Ett konstituerande möte hölls direkt efter årsstämman den 27/5. Vid det mötet utsågs Madelaine Possman till ordförande, Eduard Dyachuk till kassör och Peter Klintebäck till sekreterare. Mats Jonaeson, Lars Mertner, Margit Norberg och Ana Stolica således ledamöter.

Sista styrelsemötet innan årsstämman hölls den 2/5 och innehöll de sedvanliga punkterna om ekonomi och projekt. För övrigt rapporterades från ett möte med de olika fastighetsägarna i Enskededalen och från den obligatoriska ventilationskontrollen.

Årets fjärde styrelsemöte, den 11/4, ägnades bland annat åt ekonomiska frågor såsom översyn av föreningens lån, genomgång av projektlistan, stämmoförberedelser, överenskommelse om garanti på fasadmålningen och övergången till nya förvaltare.

Styrelsemöte nr 3, den 7/3, behandlade bland annat en översyn av föreningens lån, förberedelser av årsstämman, genomgång av pågående projekt samt beslut om takrenovering, inköp för upprustning av lekplatsen samt om offerter gällande planerade projekt.

Årets andra styrelsemöte hölls den 7/2 och inleddes med en genomgång av aktuella ärenden tillsammans med föreningens förvaltare. I övrigt behandlades ekonomin och aktuell projektlista, planering inför årets stämma förbereddes. Beslutades att upprätta kraftigare vägbom för att hindra obehörig biltrafik. Beslutades också – efter genomgång av inkomna offerter och referenstagning – att byta förvaltare. Föreningen kommer fr o m april 2018 att anlita Agenta för ekonomisk förvaltning och Driftia för teknisk förvaltning.

2018 års första styrelsemöte hölls den 17/1. Budget för året antogs, planering inför årsstämman i maj påbörjades, avstämning av projekt ekonomi. Extrastämma 20/2 förbereddes och informerades om att föreningens parkeringsavgifter höjts i nivå med omgivningen.

Vid årets sista styrelsemöte den 6/12 förbereddes ett informationsmöte, föreningens ekonomi gicks igenom, diskuterades renovering av hyresrätter och gicks igenom aktuella projekt.

Styrelsemöte nr 11 den 8/11 beslutade bl a att anlita Solbrudens Trägårdar AB att sköta snöröjningen kommande vinter. För övrigt diskuterades ekonomiska frågor, renovering av hyresrätter samt föreningens p-platser samt genomgång av pågående och kommande projekt.

Styrelsemöte nr 10 den 4/10 ägnades åt föreningens ekonomi, genomgång av underhållsplan och pågående projekt samt rapport från fastighetsägarmöte i Enskededalen. Konstaterades också att Jon Lachmann lämnat styrelsen varvid Eduard Dyachuk utsågs till ny kassör.

Styrelsemöte nr 9 den 6/9 ägnades framförallt åt att besluta om policys om andrahandsuthyrning med mera samt åt genomgång av pågående projekt.

Styrelsemöte nr 8 den 16/8 beslutade bland annat om finanspolicy och policys gällande andrahandsuthyrning och medlemskap. Beslut från årsstämman följdes upp och projektplanerades.

Styrelsemöte nr 7 den 14/6 (2017) ägnades åt en del praktikaliteter och rapporter om pågående projekt från de omvalda styrelseledamöterna till de nyvalda ledamöterna.

Den styrelse som valdes vid årsstämman i maj 2017 hade sitt konstituerande möte den 5/6. Vid det mötet utsågs Madelaine Possman till ordförande, Jon Lachmann till kassör och Peter Klintebäck till sekreterare samt Eduard Dyachuk, Mats Jonaeson, Lars Mertner och Margit Norberg till styrelseledamöter.

Styrelsemöte nr 4 den 19/4 (2016), ägnades bland annat åt en genomgång av förvaltarens rapport, inkomna motioner, parkeringsplatser och ett antal ärenden som berörde gårdens boende.

Styrelsemöte nr 3, den 16/3, beslutade bland annat om vindsisolering och inköp av två nya tvättmaskiner. För övrigt behandlades ekonomiska frågor, stämmoförberedelser och planerades inköp till gården.

Styrelsemöte nr 2 den 17/2, innehöll bland annat diverse förvaltarärenden, ekomoniska frågor, den planerade fönsterrenoveringen och ett antal frågor av mer praktisk natur.

2016 första styrelsemöte nr 1 den 20/1, behandlade bland annat ventilationsfrågor, ekonomi och det ”stök” som förevarit under helgerna i och runt gården. För övrigt påbörjades förberedelserna av årets stämma.

2015 sista styrelsemöte nr 13 den 7/12, ägnades till stor del åt en genomgång av aktuella och pågående ärenden med föreningens förvaltare. För övrigt fattades beslut om inköp och planering av växtlighet till gården.

Styrelsemöte nr 12 den 3/11, ägnades åt olika ekonomifrågor där det bl a beslutades om en avgiftshöjning på 3% fr o m 1/1 2016. För övrigt beslutades om inköp av ny mangel till tvättstugan och att ta ner ett träd vars rötter hotade fastigheten och att föryngringsbeskära växtligheten på gården.

Styrelsemöte nr 11 den 5/10, ägnades till största delen åt genomgång av pågående och planerade projekt samt löpande styrelsearbete.

Styrelsemöte nr 10 den 25/9, deltog även föreningens förvaltare från HSB. Mötet ägnades bland annat åt genomgång av förvaltarens rapport och vattenskador i föreningen. För övrigt beslutades att utse Oskar Uhrbom till ny kassör och att föryngringsbeskära växtligheten på gården. De kommande projekten (renovering av hyresrätter och fönsterrenoveringar) diskuterades också.

Styrelsemöte nr 9 den 10/9, ägnades bland annat åt diskussion om parkeringssituationen i Dalen, tvättstugan och uppföljning av Dalendagen. Dessutom beslutades om att ta in anbud på renovering av hyresrätter samt rapport om ekonomin och ingångna avtal. För övrigt konstaterades att Jon Lachmann lämnat styrelsen.

Styrelsemöte nr 8 den 26/8, behandlade bland annat flera aspekter på utemiljön, kommande projekt som fönsterrenovering och renovering av föreningens hyresrätter, avtalsöversyner och en hel del löpande ärenden och uppföljning av sommaren. Konstaterades också att Joel Dahlberg lämnat styrelsen.

Styrelsemöte nr 7 den 10/6, ägnades åt introduktion av de nya styrelseledamöterna och suppleanterna, uppföljning av stämman, policy för finansiell hantering, andrahandsuthyrning och för medlemskap. Dessutom ägnades tid åt sommarplanering och åt kommande projekt. För övrigt gicks ekonomin och pågående projekt igenom.

Styrelsemöte nr 6 den 7/5, ägnades bl a åt diskussion kring fönsterrenovering, avtalsöversyner och kommande projekt. Dessutom diskuterades ett antal mindre ärenden.

Styrelsemötet nr 5 den 21/4, ägnades bland annat åt genomgång av inkomna offerter, avtalsöversyn, bokslutsfrågor och diskussion om standard i föreningens hyresrätter.

Styrelsemöte nr 4 den 1/4, konstaterade bl a att Hajir Seradji tyvärr lämnar styrelsen. För övrigt diskuterades, utöver de löpande frågorna, fr a hyresrätterna i föreningen.

Styrelsemöte nr 3 den 9/3, ägnades bl a åt stämmoförberedelser och diskussion kring uteplatser, försäkring, ventilation och den kommande fönsterrenoveringen.

Styrelsemöte nr 2 den 11/2, beslutades bl a om gemensam standard kring uteplatser och loftgångsentréer och inkomna offerter. Dessutom diskuterades ekonomi, underhållsplan och status på pågående projekt. Styrelsen fick också rapport från gemensamt ordförandemöte i Dalen. Ett informationsmöte planerades till lördag 28/3.

2015 första styrelsemöte nr 1 den 21/1, beslutade bl a om att anlita HSB för att bistå vid planerad fönsterrenovering, att inte längre bekosta medlemmars ballofixbyten och att inreda ett barnvagnsförråd. För övrigt diskuterades ventilation, renovering av hyresrätter samt planerades för våren. Årets stämma blir måndag 25/5.

2014 sista styrelsemöte nr 11 den 11/12, beslutade bl a om ändrade krav vid badrumsrenoveringar (se under Fastighet & service), om sophantering och snöjour, om att införa en avgift för cykelförråden med mera. Dessutom följdes det systematiska brandskyddsarbetet upp liksom status på det pågående ventilationsarbetet och på den planerade renoveringen av föreningens hyresrätter.

Styrelsemöte nr 10 den 12/11, beslutades att anta kompensationserbjudande från Com Hem, om att ta in offerter för fönsterrenovering och om att beställa fuktmätning i hyresrätter. I övrigt gick styrelsen igenom vad som skett med vår förvaltare och diskuterade kommande projekt.

Styrelsemöte nr 9 den 14/10, beslutade bl a om byte av ventilationsfläktar, om att ta bort pilträdet utanför Dalgränd 10, om nytt elavtal och om avgiftshöjning på 6% fr o m 1/1 2015. Dessutom diskuterades renovering av hyresrätterna med mera.

Styrelsemöte nr 8 den 10/9, behandlade bl a diskussion om kompensation från Com Hem p g a diverse ”strul” vid anslutning och om ventilationsproblem samt om förslag från Svenska Bostäder om att bilda en samhällighetsförening kring sopsugen. Dessutom beslutades om staket runt uteplatser på markplan.

Styrelsemöte nr 7 den 19/8, beslutade vi att lägga om ett lån. Vi följde upp vad som hänt under sommaren, t ex från fastighetsbesiktningen och den inventering av våra hyresrätter som avlutades i juni. Vi planerade också höstens arbets- och styrelsemöten.

Styrelsemöte nr 6 den 11/6 samt 18/6, var den nyvalda styrelsens första möte. Vi beslutade om ränteomläggning av våra lån och om policys i olika frågor. Vi avhandlade ett antal frågor av praktisk art och förberedde en fastighetsbesiktning med vår förvaltare.

Styrelsemöte nr 5 den 6/5, förbereddes stämman, både praktikaliteter och förslaget till stadgeändring. Vi beslutade att anta offert om upprustning av ventilationssystem och om yttre rengöring av lokalen på Åsgärdevägen. Vi gick igenom hittills inkomna offerter om elleverantör och följde upp gårdsdagen.

Styrelsemöte nr 4 den 4/8, innehöll bl a en genomgång med vår förvaltare. Vi konstaterade att paraboler är felaktigt monterade på flera ställen och måste åtgärdas av den boende, vi diskuterade OVK:n, det rapporterades från ett fastighetsägarmöte om bl a sophanteringen i Enskededalen och om en kundträff med vår bank.

Styrelsemöte nr 3 den 13/3, ägnade vi tid åt ekonomi och bokslut, diskuterade OVK, beslutade bl a att byta städfirma fr o m 1/7, att anlita Folksam som försäkringsgivare och att amortera 5 miljoner. Dessutom beslutades att träfflokalen inte ska hyras ut för fester, endast till middagar, barnkalas, möten o s v. Detta p g a återkommande anmälningar från boende som störts av sena och högljudda fester.

Styrelsemöte nr 2 den 10/2, följde vi upp OVK, beslutade att anlita Com Hem AB för tv, internet och telefoni (mer info kommer när det är dags att byta leverantör – boende behöver inte göra något nu), började förbereda och planera inför stämman den 26/5 och behandlade ett större antal frågor av mindre karaktär.

2014 första styrelsemöte nr 1 den 15/1, diskuterade vi ränteläget och föreningens lån, vi sade upp avtalet med Telia, beslutade om en inventering av hyresrätterna och planerade vårens möten.

2013 sista styrelsemötet den 11/12, rapporterades från ett fastighetsägarmöte tillsammans med Svenska Bostäder och övriga bostadsrättsföreningar i Enskededalen, bl a om Svenska Bostäders centrumsatsning i Sandsborg, om avfallshantering och om möjliga samarbeten i framtiden. För övrigt diskuterades bl a energi- och IT-frågor utöver de stående frågorna ekonomi och underhåll.

Styrelsemötet 20/11, planerades ett infomöte till söndag 8/12. Vi diskuterade parkeringsplatser och olika ekonomiska frågor. Vi beslutade om en avgiftshöjning på 7% fr o m 1/1 2014 och om att vid bokning av träfflokalen så ska tre sammanhängande tider räknas som en bokning, inte sex sammanhängande tider som det varit tidigare. Förändringen gäller nya bokningar fr o m 20/11.

Styrelsemötet den 22/10, ägnade vi mest tid åt ekonomi och underhållsfrågor.

Styrelsemötet den 30/9, OVK (obligatorisk ventilationskontroll), förstörelse och sabotage av gemensamma utrymmen, den ökande biltrafiken inne i området, fönsterrenovringsbehov, cykelförråd samt en del praktiska frågor med anledning av ombyggnaden av det gamla områdeskontoret till ett gym.

Styrelsemötet den 21/8, diskuterades bl a underhåll och ekonomi. Vi beslutade om policys, planerade höstens möten och aktiviteter samt följde upp ett driftmöte med vår förvaltare. Dessutom fördelade vi en del av styrelsearbetet enligt följande:

Peter – webben och informationsfrågor, träfflokalen och nyckelhantering

Helena och Karolina – ekonomi

Annika – städfrågor

Vassilis – gården

Hajir – utlåning av pirra, lastvagn och borrhammare samt telefon och IT-frågor

Styrelsens första möte efter årsstämman den 18/6, följde vi bl a upp stämman och de beslut som fattades på den. Vi diskuterade styrelsens arbetsformer och policys i olika frågor. Vi diskuterade och gick igenom underhållsplanen, efter en fastighetsbesiktning med vår förvaltare.

Vi beslutade om OVK, om en del mindre förbättringsarbeten i träfflokalen och om att anlita Svenska Gräs för att åtgärda lekplatsen.

/styrelsen